Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain, elintarvikemarkkinalain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen ja kilpailulain 39 §:n muuttamisesta

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi