kuluttajansuojalaki

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta (eräät henkilöön kohdistuvat palvelut; HE 48/2022 vp)

Kaupan liitto keskittyy lausunnossaan tarkastelemaan ehdotettua henkilöön kohdistuvia palveluita käsittelevää sääntelyä siitä näkökulmasta, että uusilla säännöksillä on vähintään epäsuora yhteys tavaroiden kuluttaja-kauppaa harjoittavien yritysten liiketoimintaan. Kaupan alan yritykset tarjoavat rajoitetusti … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Kaupan liitto keskittyy lausunnossaan Omnibus-direktiiviin sisältyvän hinnanalennusten ilmoittamista koskevan direktiivin 98/6/EY uuden artiklan 6a täytäntöönpanoon. Ehdotettu kuluttajansuojalain 2 luvun 11 § tavaroita koskevista hinnanalennusilmoituksista on peruslähtökohdiltaan selkeä, mutta se sisältää … Lue lisää

Kuluttajansuojalain uusimmat muutokset

Koulutuksessa perehdytään vuodenvaihteessa voimaan tuleviin kuluttajansuojalain muutoksiin, jotka näkyvät tavalla tai toisella melkein jokaisen kuluttajakauppaa käyvän yrityksen arjessa. Keskeisimpiä ovat myyjän virhevastuuta ja virheen seuraamuksia käsittelevien sääntöjen muutokset, joiden perusteella … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi