kuluttajansuojalaki

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain muuttamisesta (eräät henkilöön kohdistuvat palvelut; HE 48/2022 vp)

Kaupan liitto keskittyy lausunnossaan tarkastelemaan ehdotettua henkilöön kohdistuvia palveluita käsittelevää sääntelyä siitä näkökulmasta, että uusilla säännöksillä on vähintään epäsuora yhteys tavaroiden kuluttaja-kauppaa harjoittavien yritysten liiketoimintaan. Kaupan alan yritykset tarjoavat rajoitetusti erilaisia henkilöön kohdistuvia palveluita osana liiketoimintaansa jo nykyään. Esimerkiksi ravintolapalveluiden tarjoaminen voidaan yhdistää elintarvikkeiden myyntiin, ulkonäköön kohdistuvia palveluita voidaan tarjota yhdessä kosmetiikkatuotteiden kanssa, taikka liikunta- … Lue lisää

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Kaupan liitto keskittyy lausunnossaan Omnibus-direktiiviin sisältyvän hinnanalennusten ilmoittamista koskevan direktiivin 98/6/EY uuden artiklan 6a täytäntöönpanoon. Ehdotettu kuluttajansuojalain 2 luvun 11 § tavaroita koskevista hinnanalennusilmoituksista on peruslähtökohdiltaan selkeä, mutta se sisältää yksityiskohtia, jotka eivät palvele kuluttajien tai elinkeinonharjoittajien intressejä ja joita siksi tulisi vielä harkita muutettavaksi eduskuntakäsittelyn aikana. Lue lausunto:

Kuluttajansuojalain uusimmat muutokset

Koulutuksessa perehdytään vuodenvaihteessa voimaan tuleviin kuluttajansuojalain muutoksiin, jotka näkyvät tavalla tai toisella melkein jokaisen kuluttajakauppaa käyvän yrityksen arjessa. Keskeisimpiä ovat myyjän virhevastuuta ja virheen seuraamuksia käsittelevien sääntöjen muutokset, joiden perusteella kuluttaja voi jatkossa itse valita, korjataanko viallinen tuote vai vaihdetaanko se uuteen, vaikka tästä on poikkeuksia. Samalla virheolettama-aika, jolloin myyjän täytyy osoittaa, että tavarassa ei … Lue lisää

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi