Päivä: 19.4.2022

Lausunto koskien valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta

Kaupan liitto on jättänyt eduskunnan ympäristövaliokunnalle asiantuntijalausunnon koskien valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta. Kaupan liiton mielestä valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2022) eduskunnalle komission ehdotuksesta … Lue lisää

Kesätyöntekijät tulloo! Pois alta!

Marja Hakkarainen
Oletko kuullut tarinan lääkäristä, joka tarjoaa kaikille potilailleen samaa lääkettä vaivaan kuin vaivaan? Tarinan lääkäri kertoo, että tällä ”ihmepillerillä” jokainen potilas pääsee eroon tai ainakin saa lievitystä oireisiinsa. Mitä jos minä tarjoaisin yrityksellesi ihmepillerin, jolla työtapaturmat sekö sairauspoissaolokustannukset vähenisivät, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen paranisi, työntekijät kokisivat olevansa arvokkaita ja sitoutuisivat työhön, työnantajaimago paranisi jne. Ottaisiko yrityksesi tämän ihmepillerin vastaan?

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Kaupan liitto keskittyy lausunnossaan Omnibus-direktiiviin sisältyvän hinnanalennusten ilmoittamista koskevan direktiivin 98/6/EY uuden artiklan 6a täytäntöönpanoon. Ehdotettu kuluttajansuojalain 2 luvun 11 § tavaroita koskevista hinnanalennusilmoituksista on peruslähtökohdiltaan selkeä, mutta se sisältää … Lue lisää

Muutoksia ohjeistukseen optikkoliikkeiden koronakäytännöissä – työntekijöiltä vaadittava täyttä rokotesuojaa

HUOM: Tässä artikkelissa selostettu erityissääntely päättyy tämänhetkisten tietojen mukaan 31.12.2022. Sääntelyn päättyessä 31.12.2022 yrityksissä palataan samaan tilanteeseen kuin mikä oli voimassa ennen tartuntatautilain 48 a § voimaantuloa. HUOM: TÄMÄ OHJEISTUS KOSKEE KAUPAN LIITON JÄSENTEN OSALTA VAIN OPTISEN ALAN TOIMIJOITA.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi