Päivä: 19.4.2022

Lausunto koskien valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta

Kaupan liitto on jättänyt eduskunnan ympäristövaliokunnalle asiantuntijalausunnon koskien valtioneuvoston kirjelmää eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta. Kaupan liiton mielestä valtioneuvoston kirjelmä (U 26/2022) eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rakennusten energiatehokkuudesta (EPBD) on tasapainoinen ja tukee pääsääntöisesti hyvin kaupan alan ilmastotyötä. Delegoitujen säädösten ongelmia on U-kirjelmässä tuotu hyvin esiin … Lue lisää

Kesätyöntekijät tulloo! Pois alta!

Marja Hakkarainen
Oletko kuullut tarinan lääkäristä, joka tarjoaa kaikille potilailleen samaa lääkettä vaivaan kuin vaivaan? Tarinan lääkäri kertoo, että tällä ”ihmepillerillä” jokainen potilas pääsee eroon tai ainakin saa lievitystä oireisiinsa. Mitä jos minä tarjoaisin yrityksellesi ihmepillerin, jolla työtapaturmat sekö sairauspoissaolokustannukset vähenisivät, työhyvinvointi ja työssä jaksaminen paranisi, työntekijät kokisivat olevansa arvokkaita ja sitoutuisivat työhön, työnantajaimago paranisi jne. Ottaisiko yrityksesi tämän ihmepillerin vastaan?

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain ja kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi muiksi laeiksi

Kaupan liitto keskittyy lausunnossaan Omnibus-direktiiviin sisältyvän hinnanalennusten ilmoittamista koskevan direktiivin 98/6/EY uuden artiklan 6a täytäntöönpanoon. Ehdotettu kuluttajansuojalain 2 luvun 11 § tavaroita koskevista hinnanalennusilmoituksista on peruslähtökohdiltaan selkeä, mutta se sisältää yksityiskohtia, jotka eivät palvele kuluttajien tai elinkeinonharjoittajien intressejä ja joita siksi tulisi vielä harkita muutettavaksi eduskuntakäsittelyn aikana. Lue lausunto:

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi