Päivä: 9.3.2022

Lausunto yrityskauppojen ilmoituskynnyksen muuttamista koskevasta arviomuistiosta

Kaupan liitto suhtautuu kriittisesti siihen, että arviomuistiossa käsiteltyjen toimenpidevaihtoehtojen vaikutusten arviointi perustuu yksinomaan KKV:n selvitykseen – siis viranomaisen, joka samalla ehdottaa omia toimivaltuuksiaan kasvatettavan. Täysin uudentyyppisten toimivaltuuksien antamista KKV:lle (otto-oikeus) ja sen vaikutuksia tulisi tarkastella huomattavasti monipuolisemmin, koska kyse on erittäin merkittävästä muutoksesta. Mikäli KKV:n ehdotukset päätetään ottaa jatkovalmistelun kohteeksi, on välttämätöntä, että eri toimenpidevaihtoehtojen … Lue lisää

Lausunto tuotteiden ja palvelujen esteettömyysvaatimuksista annetun direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Esteettömyysdirektiivin tavoitteet sekä vammaisten ja toimintarajoitteisten henkilöiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisestä että sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan edistämisestä ovat kannatettavia. Samalla on selvää, että lainsäädännön vaatimusten täyttäminen aiheuttaa usein merkittäviä ja joka tapauksessa ainakin vähäisiä kustannuksia kaikille talouden toimijoille, jotka ovat velvollisia noudattamaan tarjoamiinsa tuotteisiin ja palveluihin kohdistuvia esteettömyysvaatimukset. Kaupan alalle merkittäviä ovat palveluista ennen kaikkea verkkokauppojen … Lue lisää

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi avoimuusrekisterilaista

Kaupan liitto kannattaa kansallisen avoimuusrekisterin perustamista. On tärkeää, että Suomeen luodaan avoimuusrekisteri, joka tukee avointa edunvalvontaa ja demokraattista päätöksentekoprosessia. Yksi keskeinen perustelu avoimuusrekisterin luomiselle on avata, millaisia edunvalvontaintressejä julkisen vallan käyttöön valtion tasolla liittyy. Keskeisintä on kuitenkin lainsäädännöllisen jalanjäljen avaaminen. Kaupan liitto katsoo aiemman kantansa mukaisesti, että avoimuusrekisterin sovel-tamisala tulisi eduskuntaan ja ministeriöihin. Soveltamisalan ulottamista … Lue lisää

Lausunto henkilötunnusjärjestelmän uudistamista koskevista säädös- ja muista ehdotuksista

Kaupan liitolla on ollut edustaja henkilötunnuksen uudistamishankkeen johtoryhmässä, minkä vuoksi liitolla on ollut mahdollisuus esittää näkemyksensä nyt esitetyistä lainsäädännöllisistä ja muista toimenpiteistä jo HE-luonnoksen valmisteluvaiheessa. On itsestään selvää, että henkilötunnusten riittävyydestä on huolehdittava tavalla tai toisella. Henkilötunnuksen myöntämisperusteiden helpottaminen, sähköinen etärekisteröinti ja sukupuolineutraali henkilötunnus perustuvat myös pääosin kannatettaville tavoitteille, mm. koska ne voivat edesauttaa ulkomaisen … Lue lisää

Muotialan yrittäjille räätälöity neuvontapalvelu tarjoaa maksutonta tukea liiketoiminnan kehittämiseksi

Kauppa elää murroksessa, ja koronapandemia on entisestään lisännyt monen erikoiskaupan haasteita etenkin muoti- ja kenkäalalla. Kaupan liiton jäsenliitto Fashion Finland tarjoaa uudella neuvontapalvelullaan työkaluja ja tukea muotialan yrittäjille. Matalan kynnyksen maksuttomalla toiminnalla halutaan auttaa muotikauppiaita kehittämään liiketoimintaansa, aikaansaamaan kasvua ja pääsemään haastavien aikojen yli.

Ajankohtaiset uutiset sähköpostiisi